Regulamin

Warunkiem skorzystania z usług Stacji Food Hall jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego REGULAMINU.

Regulamin aplikacji oraz programu lojalnościowego
REGULAMIN VOUCHERÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z: – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.), – ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz.1422 z późn. zm.), – ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.), – ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz w zakresie dotyczącym zawierania umów na odległość (Dz. U. z 2012 poz.1225 z późn. zm.). Regulamin udostępniony za pośrednictwem https://stacjafoodhall.pl/pl/regulaminy zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Kontakt ze Stacją Food Hall – za pośrednictwem poczty elektronicznej: eventy@stacjafoodhall.pl, telefonicznie: + 48 609 906 686

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

 1. Stacja Food Hall – wydawca VOUCHER (Food Festival Sp. z o.o., 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, NIP: 9512474384 ) dalej w treści regulaminu SFH.
 2. KLIENT – osoba fizyczna lub firma, która otrzymuje od SFH VOUCHER w zamian za przekazanie środków pieniężnych na konto SFH bądź poprzez płatność gotówką lub kartą przy odbiorze. KLIENT dokonując zakupu VOUCHERÓW za pośrednictwem SFH jest uprawniony do realizacji USŁUGI. KLIENT to również okazjonalny posiadacz VOUCHERA np. osoba nim obdarowana przez kogoś.
 3. USŁUGA – usługa gastronomiczna realizowana przez LOKAL na rzecz KLIENTA. Usługa polega na serwowaniu przez LOKAL zamówionych przez KLIENTA posiłków, deserów, napojów, alkoholu czy innych oferowanych przez dany LOKAL produktów. KLIENT traktowany jest przez LOKALE zgodnie z obowiązującym tamże standardem i jest integrowany z bezpośrednimi KLIENTAMI SFH.
 4. LOKAL – osoba prawna, restauracja/kawiarnia/cocktail-bar lub inny lokal gastronomiczny z oferty SFH.
 5. VOUCHER – bon towarowy wydany na okaziciela, uprawniający do realizacji usług w Stacji Food Hall w Gdańsku (2 piętro Galeria Metropolia, Gdańsk, ul. Jana Kilińskiego 4). VOUCHER wydawany jest po zaksięgowaniu płatności lub po dokonaniu płatności przy odbiorze. Odbiór osobisty najpóźniej w dniu rozpoczęcia OKRESU WAŻNOŚCI VOUCHERA.
 6. OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA – czas, w którym VOUCHER musi zostać zrealizowany. Po upływie tego okresu realizacja VOUCHERA nie jest możliwa. Okres ważności VOUCHERA ustalany jest przy jego zakupie. Data ważności VOUCHERA jest podana na rewersie VOUCHERA, podobnie jak jego indywidualny Numer VOUCHERA.
 7. NUMER VOUCHERA – jest to ciąg cyfr, liter lub cyfr i liter, który identyfikuje konkretny VOUCHER.
 8. REALIZACJA VOUCHERA – wykonanie zamówionej przez KLIENTA USŁUGI gastronomicznej przez LOKAL. REALIZACJA VOUCHERA możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Złożenia zamówienia na VOUCHER można dokonać jedynie osobiście po wypełnieniu formularza. Dopuszczalne są różne formy zapłaty – przelew, płatność kartą lub gotówką przy odbiorze.
 2. KLIENCI, którzy dokonali zakupu otrzymują jako dowód potwierdzenie mailowe. Osoby prawne (firmy) otrzymują dodatkowo notę księgową. Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie udziela SFH po kontakcie telefonicznym lub mailowym.
 3. VOUCHER stanowi dokument uprawniający do wymiany ich na USŁUGĘ realizowaną w wybranym LOKALU, dlatego zgodnie z obowiązującym prawem, po zakupie KLIENT otrzymuje kopię dokumentu wpłaty – KP(w przypadku płatności gotówką), potwierdzenie płatności z terminala (w przypadku płatności kartą) lub w przypadku firm notę księgową (dokument potwierdzający wpłacenie określonej kwoty), ale dokument ten nie jest fakturą VAT, ani też paragonem fiskalnym.
 4. W żadnym wypadku VOUCHER nie podlega wymianie na pieniądze, uprawnia jedynie do realizacji USŁUGI.
 5. Przekazanie płatności może nastąpić poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Food Festival Sp. z o.o. podając w tytule przelewu: VOUCHER – imię i nazwisko lub poprzez płatność przy odbiorze kartą płatniczą/gotówką.
 6. VOUCHER ma formę tekturowej karty.
 7. KLIENT może zrealizować otrzymany VOUCHER w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA. Niezrealizowanie VOUCHERA w OKRESIE WAŻNOŚCI VOUCHERA, oznacza odstąpienie od umowy oraz wygaśnięcie wszelkich praw z nią związanych, w szczególności powoduje brak możliwości zrealizowania VOUCHERA przez KLIENTA i z tego tytułu nie przysługują KLIENTOWI żadne roszczenia.
 8. VOUCHER jest przeznaczony do wykorzystania w LOKALACH znajdujących się na terenie SFH. KLIENT może zrealizować VOUCHER wraz z osobami towarzyszącymi. W przypadku kiedy wartość zamówionych potraw, napojów, produktów przekroczą wartość danego VOUCHERa, wtedy KLIENT ma obowiązek uregulować brakującą różnicę na miejscu w Koncepcie. Jeśli wartość zamówionych potraw, napojów, produktów będzie niższa niż wartość VOUCHERA, pozostała wartość nie jest KLIENTOWI wydawana przez LOKAL.
 9. Warunkiem realizacji VOUCHERA, jest poinformowanie przez KLIENTA z góry obsługi danego LOKALU, iż jest się posiadaczem VOUCHERA i płatność odbędzie się za jego pomocą. KLIENT ma obowiązek oddać VOUCHER obsłudze LOKALU podczas realizacji ponieważ na jego postawie dochodzi do rozliczenia pomiędzy LOKALEM a SFH. W przypadku odmowy oddania VOUCHERA LOKAL jest uprawniony do odmowy jego realizacji.
 10. Obsługa LOKALU powinna sprawdzić czy na rewersie VOUCHERA jest widoczny NUMER VOUCHERA. W przypadku jeśli jest on w jakimś stopniu zniszczony i z tego powodu niewidoczny, wtedy nie należy takiego VOUCHERA realizować, a KLIENTA poprosić o kontakt ze SFH.
 11. W przypadku KLIENTA poniżej osiemnastego roku życia i chęci zamówienia przez niego alkoholu podczas realizacji USŁUGI, dany LOKAL ma prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości celem potwierdzenia wieku KLIENTA. Odmowa okazania dokumentu tożsamości stanowi dla LOKALU podstawę odmowy serwowania alkoholu na rzecz takiego KLIENTA.
 12. LOKAL może odmówić realizacji VOUCHERA, jeżeli KLIENT lub osoby mu towarzyszące nie stosuje się do jego poleceń lub jeżeli znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środków odurzających lub z uwagi na stan zdrowia, nieodpowiednie zachowanie lub kondycję psychofizyczną.

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 1. Reklamacje rozpatrywane są do 14 dni roboczych. W ciągu 14 dni od złożenia zamówienia na VOUCHER, jeżeli nie został jeszcze zrealizowany KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym SFH osobiście lub mailowo pod adresem: eventy@stacjafoodhall.pl. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.
 2. Wszelkie zwroty płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.
 3. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty (gotówkowo, kartą lub przelewem na konto bankowe SFH) w terminie 3 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia VOUCHERA lub dokonanie wpłaty w niższej niż podana wysokości.
 4. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym SFH mailowo na adres: eventy@stacjafoodhall.pl
 5. SFH zastrzega, że w przypadkach siły wyższej może dojść do sytuacji, kiedy realizacja VOUCHERA będzie niemożliwa w wybranym LOKALU z powodów niezależnych od SFH, takich jak: zaprzestanie prowadzenia działalności przez LOKAL, remont LOKALU, decyzje organów władzy samorządowej lub centralnej, strajki, demonstracje, kataklizmy pogodowe, działalność terrorystyczna itp. W takim przypadku KLIENT powinien wybrać inny LOKAL.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTRACJA DANYMI OSOBOWYMI

 1. Administratorem danych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 2000 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) jest firma Food Festival Sp. z o.o., 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, NIP: 9512474384
 2. Dane osobowe KLIENTA nie będą przekazywane osobom trzecim bez ich wiedzy i zgody. Dokonanie wpłaty na konto bankowe SFH stanowi jednoznaczną zgodę KLIENTA na przekazanie swoich danych osobowych SFH wyłącznie w celu dostawy i realizacji VOUCHERA.
 3. Wykorzystanie przez SFH zgromadzonych danych w celach innych niż określone w pkt. VI.2, w szczególności w celach reklamowych i marketingowych, wymaga uzyskania na to uprzedniej zgody KLIENTA.
 4. KLIENTOWI zawsze przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Jednakże odpowiedzialność za skutki dokonanych zmian ponosi wyłącznie KLIENT.
 5. KLIENT może w każdym czasie zażądać usunięcia ze zbiorów SFH swoich danych osobowych, co SFH obowiązana jest uczynić niezwłocznie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SFH nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie i zrealizuje go osoba nieuprawniona. W takiej sytuacji VOUCHER traktuje się jako zrealizowany przez KLIENTA.
 2. Za oryginalne i ważne uznaje się tylko i wyłącznie VOUCHERY zakupione w SFH. Odsprzedaż lub próba odsprzedaży unieważnia VOUCHER bez zwrotu należności poniesionych z tytułu jego zakupu.
 3. SFH zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez SFH, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sporów związanych z realizacją VOUCHERA, SFH zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań do ich polubownego załatwienia, a jeśli okazałoby się to niemożliwe, to właściwym do ich rozpoznania będą właściwe sądy powszechne.
 5. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.
Regulamin aplikacji oraz programu lojalnościowego
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA APLIKACJI STACJA FOODHALL ORAZ PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „BILET POWROTNY”

I. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym regulaminie używane będą pojęcia pisane WIELKIMI LITERAMI należy rozumieć je w następujący sposób:

APLIKACJA Stacja Food Hall
oprogramowanie należące do POSbistro, dostosowane przez POSbistro do potrzeb Food Festival Sp. z o.o., za pośrednictwem którego Food Festival Sp. z o.o. świadczy USŁUGI na rzecz KLIENTÓW oraz PARTNERÓW

APLIKACJA Stacja Food Hall umożliwia KLIENTOM m. in. – w zakresie i w sposób określony w REGULAMINIE – nabywanie produktów oraz usług oferowanych przez PARTNERÓW, to jest korzystanie z OFERTY, a także ułatwia uczestnictwo i korzystanie z PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

KARTA KLIENTA
karta wygenerowania automatycznie przez APLIKACJĘ Stacja Food Hall dla danego KLIENTA, która służy mu do uczestnictwa w PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM prowadzonym przez danego PARTNERA, na zasadach przez niego ustalonych

KLIENT
osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z USŁUG

OFERTA
asortyment produktów oraz usług, w tym gastronomicznych i cateringowych, oferowany KLIENTOM przez PARTNERÓW za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall

PARTNER
przedsiębiorca (niezależnie od formy prowadzonej działalności), prowadzący co najmniej jedną placówkę handlową/usługową/gastronomiczną, który na podstawie odrębnej umowy z Food Festival Sp. z o.o. korzysta z APLIKACJI Stacja Food Hall w ten sposób, że umożliwia KLIENTOM korzystanie z OFERTY (w części dotyczącej danego PARTNERA) lub prowadzonych przez danego PARTNERA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

Food Festival Sp. z o.o.
Food Festival Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-797 Warszawa, ul. Franciszka Klimczaka 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziałl Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 000075605, REGON: 381929858, NIP: 951-247-43-84

POSbistro
POSbistro Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: 30-527 Kraków ,ul. Na Zjeździe 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000419866, REGON 122593014, NIP 679-30-82-992

PRAWO AUTORSKIE
ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. Dz.U. 2019.1231

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY
program lojalnościowy „BILET POWROTNY” prowadzony przez Food Festival Sp. z o.o. u wybranych PARTNERÓW, w którym KLIENT może uczestniczyć przy pomocy

KARTY KLIENTA

REGULAMIN
niniejszy regulamin, który określa w szczególności rodzaje i zakres USŁUG oraz warunki ich świadczenia przez Food Festival Sp. z o.o.

UMOWA
umowa zawarta przez KLIENTA i PARTNERA poprzez złożenie ZAMÓWIENIA za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall

URZĄDZENIE
podłączony do sieci Internet komputer lub telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt. 43 ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U.2018.1954 ze zm.), takie jak smartfon lub tablet, spełniające warunki określne w pkt. V.3

USŁUGI
usługi świadczone przez Food Festival Sp. z o.o. na rzecz KLIENTÓW drogą elektroniczną, to jest za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall, w zakresie i na zasadach określonych REGULAMINEM

ZAMÓWIENIE
zamówienie na określony produkt lub usługę z OFERTY, złożone PARTNEROWI przez KLIENTA za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall

II. ZASADY OGÓLNE

 1. Food Festival Sp. z o.o. świadczy USŁUGI zgodnie z REGULAMINEM.
 2. REGULAMIN stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U.2019.123ze zm.) i określa w szczególności: rodzaje i zakres USŁUG, warunki ich świadczenia, w tym wymagania techniczne niezbędne do korzystania z APLIKACJI Stacja Food Hall oraz zakaz dostarczania przez KLIENTÓW treści o charakterze bezprawnym, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. REGULAMIN jest dostępny nieodpłatnie na stronie internetowej www.StacjaFoodHall.pl.
 4. Zapoznanie się z REGULAMINEM oraz jego akceptacja stanowią warunki korzystania przez KLIENTA z APLIKACJI Stacja Food Hall oraz USŁUG świadczonych za jej pośrednictwem przez Food Festival Sp. z o.o.
 5. REGULAMIN znajduje zastosowanie do USŁUG świadczonych przez Food Festival Sp. z o.o. na rzecz KLIENTÓW. Stosunki prawne pomiędzy Food Festival Sp. z o.o. a PARTNERAMI regulują odrębne umowy.

III. ZAKRES USŁUG

 1. USŁUGI świadczone przez Food Festival Sp. z o.o. na rzecz KLIENTÓW polegają w szczególności na:
  a. udostępnianiu OFERT,
  b. ułatwianiu / pośredniczeniu w zawarciu UMOWY, w tym przekazywaniu ZAMÓWIEŃ do właściwych PARTNERÓW,
  c. umożliwianie KLIENTOM dodawania ocen, komentarzy i opinii na temat poszczególnych PARTNERÓW i ich OFERTY, i ich wyświetlanie innym użytkownikom APLIKACJI Stacja Food Hall,
  d. umożliwianie/ ułatwienie KLIENTOM udziału i korzystania z PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH.
 2. USŁUGI świadczone są za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall, m.in. poprzez następujące jej funkcje:
  a. wyszukiwanie lokali gastronomicznych (PARTNERÓW) względem położenia KLIENTA oraz nawigacja do wybranego miejsca,
  b. przeglądanie szczegółowych informacji na temat menu (OFERTY),
  c. przeglądanie promocji u wybranych PARTNERÓW,
  d. systemy lojalnościowe w postaci KART KLIENTA,
  e. zamawianie posiłków online pre-order lub na wynos,
  f. możliwość przekazania informacji o gotowym do odbioru zamówieniu w lokalu PARTNERA za pomocą URZĄDZENIA (smartfona),
  g. zbieranie punktów w ramach PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH poprzez skanowanie QR kodów i kodów kreskowych.
 3. Celem uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że rola Food Festival Sp. z o.o. w ramach świadczenia USŁUG polega na pośredniczeniu w relacjach między PARTNERAMI a KLIENTAMI. Podobnie APLIKACJA Stacja Food Hall stanowi platformę ułatwiającą nawiązanie kontaktu i budowanie relacji miedzy PARTNERAMI a KLIENTAMI. Tym samym Food Festival Sp. z o.o. nie jest stroną UMÓW i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich realizację przez którąkolwiek ze stron (zarówno PARTNERA, jak i KLIENTA). W ramach świadczenia USŁUG Food Festival Sp. z o.o. nie dostarcza KLIENTOM produktów lub usług objętych OFERTAMI. Food Festival Sp. z o.o. jest organizatorem lub współorganizatorem PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH.

IV. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Rozpoczęcie świadczenia USŁUG następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez KLIENTA z APLIKACJI Stacja Food Hall i nie jest ograniczone w czasie.
 2. Rozpoczęcie korzystania z APLIKACJI Stacja Food Hall poprzedzone jest zapoznaniem się z REGULAMINEM oraz akceptacją jego warunków. Zapoznanie się i akceptacja REGULAMINU stanowią warunek konieczny korzystania z APLIKACJI Stacja Food Hall oraz USŁUG (patrz pkt. II.4).
 3. Korzystanie z USŁUG wymaga zarejestrowania się przez KLIENTA w APLIKACJI Stacja Food Hall. W celu dokonania rejestracji konieczne jest podanie przez KLIENTA adresu e-mail oraz numer telefonu.
 4. KLIENT może logować się w APLIKACJI Food Festival Sp. z o.o. także przy użyciu konta na FB lub Google+.
 5. Bez rejestracji lub logowania możliwe jest wyłącznie przeglądanie zawartości APLIKACJI Stacja Food Hall oraz korzystanie z systemu przywoływania w celu odbioru zamówienia w lokalu PARTNERA.
 6. KLIENT może zaprzestać korzystania z APLIKACJI Stacja Food Hall w każdym czasie.
 7. APLIKACJA Stacja Food Hall udostępniania jest KLIENTOM nieodpłatnie, z zastrzeżeniem postanowienia pkt. następnego. Podobnie USŁUGI są świadczone przez Food Festival Sp. z o.o. na rzecz KLIENTÓW nieodpłatnie.
 8. KLIENT ponosi koszty transmisji danych wymaganej do pobrania APLIKACJI Stacja Food Hall oraz do korzystania z niej oraz USŁUG, na zasadach określonych w zawartych przez niego umowach z operatorem telekomunikacyjnym lub dostawcą Internetu. Food Festival Sp. z o.o. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z wysokością opłat naliczanych za transmisję danych, niezbędną do pobrania lub korzystania z APLIKACJI Stacja Food Hall, w tym USŁUG. Dlatego Food Festival Sp. z o.o. zaleca KLIENTOM każdorazowe korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego URZĄDZENIA, polegających na pomiarze przesyłanych danych.

V. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie z USŁUG wymaga pobrania i zainstalowania na URZĄDZENIU APLIKACJI Stacja Food Hall. APLIKACJA Stacja Food Hall jest dostępna do pobrania w Google Play oraz App Store.
 2. Zarówno pobranie i instalacja APLIKACJI Stacja Food Hall, jak i korzystane z USŁUG wymaga podłączenia URZĄDZENIA do sieci Internet.
 3. Celem korzystania z APLIKACJI Stacja Food Hall oraz USŁUG URZĄDZENIE musi spełniać następujące wymagania techniczne:
  a. komputer z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, macOS, Linux wraz z przeglądarką Google Chrome 58 lub nowszą, Mozilla Firefox 53 lub nowszą; dodatkowo włączoną obsługą ciasteczek (cookies) oraz JavaScript,
  b. urządzenia mobilne z systemem Android 4.1.2 lub nowszym albo iOS 9.0 lub nowszym.

VI. LICENCJA

 1. Z chwilą pobrania APLIKACJI Stacja Food Hall i rozpoczęcia korzystania z niej (i USŁUG) Food Festival Sp. z o.o. nieopłatnie udziela KLIENTOWI niewyłącznej i niezbywalnej, ograniczonej do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, licencji na korzystanie z APLIKACJI Stacja Food Hall na polach eksploatacji określonych w pkt. 2 poniżej.
 2. POLA EKSPLOATACJI: Licencja, o której mowa w niniejszym punkcie, uprawnia KLIENTA do nieopłatnego pobrania APLIKACJI Stacja Food Hall z GooglePlay lub App Store oraz do korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem, to jest do korzystania z USŁUG.
 3. KLIENT zobowiązany jest korzystać z APLIKACJI Stacja Food Hall zgodnie z zasadami określonymi w REGULAMINIE. Jakiekolwiek działania sprzeczne z REGULAMINEM są zabronione i powodują automatyczne wygaśnięcie licencji, o której mowa w niniejszym punkcie, co nie wyklucza dochodzenia przez Food Festival Sp. z o.o. oraz POSbistro dalej idących roszczeń.
 4. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa, w tym prawa autorskiego, do APLIKACJI Stacja Food Hall przysługują POSbistro. Tym samym APLIKACJA Stacja FOOD Hall jest chroniona w szczególności PRAWEM AUTORSKIM. Tym samym KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje że:
  a. Food Festival Sp. z o.ol udziela KLIENTOWI licencji, określonej w pkt. 1 powyżej, na warunkach określonych umową licencyjną zawartą między Food Festival Sp. z o.o. a POSbistro; wygaśnięcie tej licencji z jakiejkolwiek przyczyny spowoduje automatyczne wygaśnięcie licencji, o której mowa w pkt. 1 powyżej,
  b. ani POSbistro ani Food Festval Sp. z o.o. nie wyrażają zgody na korzystanie z APLIKACJI Stacja Food Hall bez zapoznania się i akceptacji REGULAMINU, bądź w zakresie innym niż dozwolony REGULAMINEM,
  b. w szczególności zabronione jest, o ile nic innego nie wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, przeprowadzanie przez KLIENTA lub jakąkolwiek inną osobę inżynierii wstecznej, dekompilacji lub deasemblacji APLIKACJI Stacja Food Hall, a w przypadku stwierdzenia takich niedozwolonych działań POSbistro będzie dochodziła wszelkich przewidzianych prawem roszczeń, a Food Festival Sp. z o.o. zobowiązane jest poinformować POSbistro niezwłocznie o wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowościach,
  c. KLIENT nie jest uprawniony udzielać dalszych licencji, a APLIKACJA Stacja Food Hall nie może być udostępniana, na jakiejkolwiek podstawie i w jakikolwiek sposób, jakimkolwiek podmiotom trzecim.

VII. ZAKAZ DOSTARCZANIA TREŚCI O CHARAKERZE BEZPRAWNYM

 1. W ramach korzystania z USŁUG niedozwolone jest dostarczanie przez KLIENTA treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:
  a. danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa lub stabilności APLIKACJI Stacja Food Hall,
  b. informacji naruszających jakiekolwiek dobra POSbistro, Food Festival Sp. z o.o. lub osób trzecich,
  c. innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności treści pornograficznych, odwołujących się do rasizmu, nacjonalizmu, faszyzmu, czy też propagujących przemoc.
 2. Korzystając z APLIKACJI Stacja Food Hall lub USŁUG KLIENCI mają obowiązek postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez KLIENTÓW APLIKACJI Stacja Food Hall lub USŁUG w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy POSbistro i Food Festival Sp. z o.o. W szczególności KLIENT zobowiązuje się, że nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić POSbistro lub Food Festival Sp. z o.o. na jakąkolwiek szkodę.
 4. Zabronione jest pobieranie przez KLIENTÓW zawartości baz danych udostępnianych w APLIKACJI Stacja Food Hall i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.
 5. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wszystkie materiały dostępne w APLIKACJI Stacja Food Hall są objęte ochroną PRAWA AUTORSKIEGO. KLIENT ma prawo korzystać z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Zabronione jest wykraczające poza granice dozwolone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie lub wykorzystywanie w inny sposób lub w innej formie materiałów umieszczonych w APLIKACJI Stacja Food Hall.

VIII. OFERTA

 1. Food Festival Sp. z o.o., na podstawie odrębnych umów, umożliwia PARTNEROM umieszczenie ich OFERT w APLIKACJI Stacja Food Hall, przy czym PARTNERZY pozostają wyłącznie odpowiedzialni za treść OFERT zamieszczonych przez siebie w APLIKACJI Stacja Food Hall.
 2. Treść OFERTY kształtuje każdorazowo PARTNER, przy czym jest on zobowiązany zawrzeć w niej co najmniej:
  a. dane PARTNERA (nazwę, adres, NIP, dane kontaktowe, a także inne dane wymagane przepisami prawa); PARTNER może umieścić w OFERCIE elementy graficzne, w tym swoje logo,
  b. prezentację oferowanych towarów i usług wraz z cenami (uwzględniającymi stawkę podatku VAT obowiązującą w chwili złożenia OFERTY),
  c. warunki dostawy, w szczególności obszar, na którym dostawy są realizowane, koszt dostawy (jeśli jest naliczany) oraz minimalną wartość zamówienia,
  d. dostępne sposoby płatności za ZAMÓWIENIE, z zastrzeżeniem postanowień pkt. IX.8.
  PARTNER może nie umożliwiać KLIENTOM składania ZAMÓWIEŃ i zawierania UMÓW za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall, a jedynie udostępniać w ten sposób KLIENTOM określone informacje. W takim przypadku OFERTA może nie zawierać wszystkich danych i informacji wskazanych w lit. a-d.
 3. APLIKACJA Stacja Food Hall pozwala KLIENTOM na korzystanie z OFERT, w szczególności poprzez umożliwienie składania ZAMÓWIEŃ na towary lub usługi znajdujące się w poszczególnych OFERTACH. Za realizację ZAMÓWIENIA i UMOWY wyłącznie odpowiedzialny pozostaje PARTNER.

IX. ZAMÓWIENIE I UMOWA

 1. UMOWA zawierana jest poprzez złożenie ZAMÓWIENIA.
 2. ZAMÓWIENIE składane jest po wybraniu przez KLIENTA towarów lub usług z OFERTY, których nabyciem jest on zainteresowany i zalogowaniu się do APLIKACJI Stacja Food Hall (patrz pkt. IV.3 i IV.4), poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 3. APLIKACJA Stacja Food Hall niezwłocznie przesyła ZAMÓWIENIE do danego PARTNERA, który zobowiązany jest potwierdzić jego przyjęcie do realizacji w ciągu maksymalnie 15 minut. W braku potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim i w czasie tam wskazanym, APLIKACJA Stacja Food Hall powiadomi KLIENTA o braku możliwości realizacji ZAMÓWIENIA i jego anulowaniu.
 4. KLIENT niezwłocznie otrzymuje potwierdzenie złożenia ZAMÓWIENIA lub informację o braku możliwości realizacji ZAMÓWIENIA i jego anulowaniu (patrz ppkt poprzedni), za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall lub na podany przez KLIENTA adres e-mail.
 5. UMOWA zostaje zawarta i ZAMÓWIENIE może zostać zrealizowane przez PARTNERA wyłącznie w przypadku, gdy dane podane przez KLIENTA w toku składania ZAMÓWIENIA lub rejestracji, o której mowa w pkt. IV.3 i IV.4, są prawdziwe.Ani Food Festival Sp. z o.o. ani PARNER nie odpowiadają za niewykonanie UMOWY lub brak realizacji ZAMÓWIENIA w przypadku, gdy dane podane przez KLIENTA, w szczególności adres dostawy, nie są prawdziwe.
 6. APLIKACJA Stacja Food Hall umożliwia KLIENTOM śledzenie statusu realizacji ZAMÓWIENIA. Uzyskanie informacji w przedmiocie statusu ZAMÓWIENIA jest także możliwe poprzez bezpośredni kontakt z PARTNEREM, z wykorzystaniem jego danych zawartych w OFERCIE lub w potwierdzeniu ZAMÓWIENIA.
 7. Złożenie ZAMÓWIENIA jest równoznaczne ze zobowiązaniem KLIENTA do odbioru zamówionych towarów lub usług (od dostawcy, pod adresem wskazanym w ZAMÓWIENIU lub samodzielnie u PARTNERA) oraz do zapłaty za zamówione towary lub usługi.
 8. APLIKACJA Stacja Food Hall nie umożliwia opłacania ZAMÓWIEŃ. KLIENT opłaca zamówienie przy jego dostawie lub odbiorze, gotówką lub w inny sposób dostępny u danego PARTNERA.

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że zgodnie z art. 38 pkt. 4) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, tj. Dz.U.2019.134 ze zm., nie służy mu prawo odstąpienia od UMOWY i anulowania ZAMÓWIENIA, a to z uwagi na charakter OFERT, to jest fakt, że dotyczą one żywności, a więc rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu. Odstąpienie od UMOWY i anulowanie ZAMÓWIENIA możliwe jest wyłącznie za wyraźną zgodą PARTNERA i wyłącznie telefonicznie (pod numerem telefonu podanym w OFERCIE lub potwierdzeniu ZAMÓWIENIA), o ile zostanie dokonane przez przystąpieniem PARTNERA do realizacji ZAMÓWIENIA.
 2. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że PARTNER uprawniony jest do odstąpienia od UMOWY i zaniechania realizacji ZAMÓWIENIA w następujących przypadkach:
  a. zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację UMOWY/ZAMÓWIENIA, przy czym PARTNER zobowiązany jest poinformować KLIENTA o niemożliwości realizacji ZAMÓWIENIA i odstąpieniu od UMOWY,
  b. dezaktualizacji OFERTY, przy czym w takim przypadku PARTNER zobowiązany jest skontaktować się z KLIENTEM i przedstawić mu ofertę zaktualizowaną,
  c. podania przez KLIENTA nieprawdziwych danych, o których mowa w pkt. IV.3 i IV.4, np. nieprawidłowego lub nieosiągalnego numeru telefonu lub adresu mailowego, a także wskazania w ZAMÓWIENIU nieistniejącego adresu dostawy lub złożenia fałszywego ZAMÓWIENIA.
 3. W przypadku odstąpienia od UMOWY przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako nie zawartą.
 4. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości lub prawdziwości ZAMÓWIENIA zarówno Food Festival Sp. z o.o., jak i PARTNER uprawnieni są do jego weryfikacji, poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny z KLIENTEM. W przypadku niemożliwości nawiązania kontaktu z KLIENTEM lub uzyskania od KLIENTA informacji, które nie usuną wątpliwości, PARTNER uprawniony jest odstąpić od UMOWY i zaniechać realizacji ZAMÓWIENIA.
 5. W przypadku złożenia przez KLIENTA fałszywego ZAMÓWIENIA lub niewykonania UMOWY, np. nieopłacenia ZAMÓWIENIA, nieobecności w miejscu dostawy lub nie stawienia się w miejscu odbioru, Food Festival Sp. z o.o. uprawnione są, z własnej inicjatywy lub na wniosek PARTNERA, zablokować danemu KLIENTOWI możliwość składania ZAMÓWIEŃ za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall.

XI. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

(1) REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „BILET POWROTNY”

 1. Program lojalnościowy umożliwia KLIENTom zbieranie Punktów wymienianych na darmowe posiłki i napoje.
 2. Program lojalnościowy prowadzony jest w Stacji Food Hall.
 3. Program lojalnościowy rozpoczyna się w dniu 01 listopada 2019 roku i trwa do odwołania, jednak nie krócej niż do 28 lutego 2020.
  (2) UCZESTNICY PROGRAMU I WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE LOJALNOSCIOWYM
 4. Program lojalnościowy skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników Aplikacji Stacja Food Hall
 5. Food Festival Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego przez KLIENTa.

(3) KORZYSTANIE Z KARTY

 1. Karta jest opatrzona unikatowym numerem i kodem QR pozwalającym na identyfikację transakcji KLIENTa dokonywanych w Aplikacji Stacja Food Hallu wybranych PARTNERÓW.
 2. KLIENT nie może zbywać ani udostępniać Karty innym osobom.
 3. Food Festival Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem udostępnianie przez KLIENTa Karty osobom trzecim oraz za używanie Karty w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

(4) PUNKTY
Wirtualne punkty zapisywane są na Koncie KLIENTa (Punkty), przy czym jest to możliwe po rejestracji w aplikacji Stacja Food Hall i po wyrażeniu przez KLIENTa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, tj. na otrzymywanie informacji handlowych od Food Festival Sp. z o.o. i jego partnerów handlowych. Punkty są naliczane za zakupy u PARTNERÓW.

(5) ZASADY KORZYSTANIA Z KARTY ORAZ PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

 1. Po zarejestrowaniu się w APLIKACJI Stacja Food Hall KLIENT jest uprawniony do:
  a) gromadzenia Punktów u wybranych PARTNERÓW,
  b) do wymiany Punktów na posiłki i napoje u wybranych PARTNERÓW (Nagrody).
 2. W celu skorzystania z uprawnień określonych w ust. 1 powyżej KLIENT jest zobowiązany każdorazowo okazać Kartę lub podać numer Karty.
  (6) PUNKTY I ICH WYMIANA NA PUNKTY
 3. KLIENT spełniający warunki do gromadzenia Punktów otrzyma Punkty za każdy zarejestrowany za pomocą karty zakup u wybranego PARTNERA w sposób następujący: 1 pkt. za każde wydane pełne 5 zł.
 4. Jeśli Klient dokona zakupu nie rejestrując karty, dodanie Punktów po zakupie nie będzie możliwe.
 5. Punkty gromadzone są na Koncie KLIENTa w okresach 90-dniowych, po tym czasie zgromadzone Punkty wygasają.
 6. Punkty wygasają w następujących sytuacjach: (i) wydania Nagrody, w zamian za Punkty; (ii) upływu każdego okresu 90-dniowego zgodnie z ust. 3 powyżej; (iii) cofnięcia przez KLIENTa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych; (iv) zwrotu zakupionych produktów, za które zostały naliczone Punkty; (v) odstąpienia od Programu; (vi) usunięcia Konta w Aplikacji Stacja Food Hall.
 7. Wymiana Punktów na Nagrody wymaga poinformowania obsługi danego PARTNERA o zamiarze wymiany Punktów przed dokonaniem zakupu.
 8. Punkty wymienione na Nagrodę są odejmowane z konta KLIENTA w momencie wymiany. Ilość odejmowanych punktów stanowi równowartość produktu/ Nagrody, na który chce się wymienić Punkty.
 9. Aby wymienić Punkty należy pokazać obsłudze smartfon, tak aby obsługa zweryfikowała czy KLIENT ma na Koncie wystarczającą liczbę Punktów do dokonania wymiany.
 10. Nie można dokonywać częściowej wymiany Punktów, tj. wymienić Punktów na Nagrodę o wartości przekraczającej ilość zgromadzonych Punktów (np. poprzez dopłacenie brakującej różnicy).
 11. Nie można dokonywać wymiany Punktów łącząc Punkty z różnych kont KLIENTÓW.
 12. Produkt, na który zostały wymienione Punkty, nie podlega zwrotowi.

(7) UTRATA PUNKTÓW

 1. W przypadku utraty przez KLIENTA dostępu do swojego konta w APLIKACJI Stacja Food Hall zebrane Punkty przepadają i nie mogą w żaden sposób zostać zrefundowane.
 2. Food Festival Sp. z o.o. nie odpowiada za nieautoryzowany dostęp do konta w APLIKACJI Stacja Food Hall przez postronne osoby i wykorzystania przez nich Punktów,.
  (8) USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 3. KLIENT może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdej chwili usuwając swoje konto w Aplikacji Stacja Food Hall.
 4. Food Festival Sp. z o.o. może zawiesić udział KLIENTa w Programie lojalnościowym w przypadku naruszenia przez KLIENTa postanowień Regulaminu, a w szczególności w przypadku: udostępnienia Karty innej osobie.
 5. KLIENT może odwołać się od zawieszenia w ciągu czternastu dni od otrzymania zawiadomienia, wysyłając na adres e-mail biuro@stajafoodhall.pl lub na piśmie na adres siedziby Food Festival Sp. z o.o. pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie odwołania. Food Festival Sp. z o.o. udzieli odpowiedzi w ciągu trzydziestu dni od dnia wpływu odwołania. Zakończenie uczestnictwa w Programie lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów. KLIENT, który zamierza zrezygnować z Programu lojalnościowego, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty. KLIENTowi w takim przypadku nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kwot wydatkowanych w związku z udziałem w Programie lojalnościowym.
  (9) ZMIANA WARUNKÓW REGULAMINU
  Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony lub uzupełniony przez Food Festival Sp. z o.o. w razie konieczności zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Programu lub poprawienia funkcjonalności Programu lojalnościowego. O zmianach Uczestnicy zostaną powiadomieni na stronie internetowej www.stacjafoodhall.pl. Zmianę uważa się za zaakceptowaną, jeśli w ciągu miesiąca od ogłoszenia zmian Regulaminu KLIENT nie zrezygnuje z uczestnictwa w Programie lojalnościowym w trybie określonym w niniejszym regulaminie
  (10) REKLAMACJE
 6. Reklamacje lub informacje o nieprawidłowościach dotyczących Programu lojalnościowego KLIENT może zgłaszać do Food Festival Sp. z o.o. na adres e-mail biuro@stacjafoodhall.pl, w tytule wpisując: „Reklamacja – numer _ „ [tu należy podać numer Karty] lub na piśmie na adres siedziby Food Festival Sp. z o.o., z dopiskiem „Reklamacja– numer„ [tu należy podać numer Karty]
 7. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji KLIENTa, jak również opis podstaw reklamacji.
 8. Food Festival Sp. z o.o. rozpatrzy reklamację w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty jej wpływu do Food Festival Sp. z o.o.
 9. O wyniku postępowania reklamacyjnego KLIENT zostanie powiadomiony poprzez wiadomość e-mail, bądź pisemnie na jego adres korespondencyjny w wypadku, gdy złożył reklamację w takiej formie.
  (11) POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 10. Zasady Programu lojalnościowego określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w obowiązujących przepisach prawa.
 11. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla KLIENTów w czasie trwania Programu na stronie internetowej www.stacjafoodhall.pl
 12. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Food Festival Sp. z o.o. nie jest zobowiązane do współpracy z PARNTEREM przez okres trwania PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO. Stąd może zdarzyć się sytuacja, że w czasie trwania danego PROGRMU LOJALNOŚCIOWEGO OFERTA danego PARTNERA lub jego PROGRAM LOJALNOŚCIOWY zostaną usunięte z APLIKACJI Stacja Food Hall.
  XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Food Festival Sp. z o.o.
 13. Food Festival dba o zapewnienie prawidłowej dostępności APLIKACJI Stacja Food Hall oraz o jak najszybsze usuwanie awarii i innych zakłóceń w działaniu APLIKACJI Stacja Food Hall z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 14. Food Festival Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
  a. niemożność świadczenia USŁUG na skutek działania siły wyższej,
  b. przerwy w funkcjonowaniu APLIKACJI Stacja Food Hall wynikające z konieczności podjęcia niezbędnych prac serwisowych bądź modernizacyjnych,
  c. problemy techniczne związane z działaniem URZĄDZENIA, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie z APLIKACJI Stacja Food Hall lub USŁUG lub OFERTY,
  d. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji przedstawianych przez PARTNERÓW w OFERTACH lub w inny sposób za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall,
  e. szkody spowodowane przez KLIENTÓW lub PARTNERÓW w związku z funkcjonowaniem APLIKACJI Stacja Food Hall lub ich działalnością w niej, w tym związane z naruszeniem przez nich REGULAMINU lub UMOWY,
  f. podanie przez KLIENTÓW danych nieprawdziwych, niekompletnych, nieaktualnych,
  g. szkody spowodowane przez KLIENTÓW lub PARTNERÓW, poprzez naruszenie praw osób trzecich,
  h. szkody spowodowane działaniem osób trzecich, za których działania Food Festival Sp. z o.o. nie odpowiada,
  i. szkody poniesione przez KLIENTÓW w związku z zablokowaniem lub usunięciem z APLIKACJI Stacja Food Hall poszczególnych danych, w szczególności danych dotyczących PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, w których KLIENT uczestniczy z wykorzystaniem APLIKACJI Stacja Food Hall, o ile doszło do tego zgodnie z postanowieniami REGULAMINU, na skutek działania siły wyższej lub osób trzecich, za których działania lub zaniechania Food Festival Sp. z o.o. nie odpowiada.
 15. Food Festival Sp. z o.o. nie ponosi także odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań własnych PARTNERÓW (realizację ZAMÓWIEŃ i UMÓW), jak również zapewnienie zgodności z obowiązującym prawem działań prowadzonych przez PARTNERÓW, to jest w szczególności:
  a. za jakiekolwiek oświadczenia PARTENRÓW, w tym regulaminy, zasady udostępniania i korzystania z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO, warunki akcji marketingowych i promocyjnych, OFERTY, obietnice nagród, czy przyrzeczenia publiczne, a także
  b. za jakiekolwiek wady fizyczne towarów lub Nagród lub nienależyte świadczenie usług oferowanych przez PARTNERÓW, to jest z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do usług bądź towarów bądź Nagród oferowanych KLIENTOM przez PARTNERÓW za pośrednictwem APLIKACJI Stacja Food Hall.
 16. Food Festival Sp. z o.o. jest uprawniona do częściowego lub całkowitego wyłączenia działania APLIKACJI Stacja Food Hall w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym KLIENTÓW. W przypadku całkowitego wyłączenia funkcjonowania APLIKACJI Stacja Food Hall na stronie internetowej www.StacjaFoodHall.pl zostanie opublikowany komunikat o przyczynach takiej sytuacji oraz czasie jej trwania.
 17. Food Festival Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zakończenia współpracy z określonymi PARTNERAMI z dowolnych przyczyn.
 18. Food Festival Sp. z o.o. są uprawnione do przeniesienia w całości lub w części wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z APLIKACJĄ Stacja Food Hall, bez konieczności uprzedniego wyrażenia zgody przez KLIENTÓW.
 19. POSbistro i Food Festival Sp. z o.o. są uprawnione do publikowania danych na temat liczby KLIENTÓW oraz innych danych statystycznych niemających charakteru danych osobowych, a także udostępniania takich danych statystycznych osobom trzecim.

XIV. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące OFERT, ZAMÓWIEŃ i ich realizacji lub wykonania UMÓW należy składać bezpośrednio u danego PARTNERA, z wykorzystaniem danych kontaktowych zawartych w OFERCIE. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że Food Festival Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść OFERTY, realizację ZAMÓWIENIA lub prawidłowość wykonania UMOWY. Stąd nie może być adresatem reklamacji, o których mowa w niniejszym punkcie.
 2. Reklamacje dotyczące USŁUG należy kierować na adres e-mail: info@stacjafoodhall.pl.
 3. Reklamacje, o których mowa w ppkt. poprzednim będą rozpatrywane przez Food Festival Sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od zgłoszenia. Potwierdzenie otrzymania reklamacji, jaki również wynik jej rozpatrzenia, Food Festival Sp. z o.o. prześle KLIENTOWI na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

XV. DANE OSOBOWE

 1. Food Festival Sp. z o.o. przetwarza oraz przechowuje dane osobowe KLIENTA.
 2. Informacje o przechowywaniu i przetwarzaniu danych osobowych, w tym o możliwości i sposobie ich poprawiania/zmiany/usunięcia znajdują się w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej: https://stacjafoodhall.pl/pl/polityka-prywatnosci

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Do świadczenia przez Food Festival Sp. z o.o. USŁUG na rzecz KLIENTÓW stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
 2. Wszelkie spory pomiędzy Food Festival Sp. z o.o. a KLIENTEM dotyczące USŁUG i ich realizacji będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo według przepisów prawa polskiego.
 3. Składając ZAMÓWIENIE KLIENT może wyrazić zgodę na otrzymywanie w formie newslettera informacji o PARTNERACH, ich OFERTACH, w tym ofertach specjalnych i akcjach rabatowych, czy PROGRAMACH LOJALNOŚCIOWYCH. KLIENT może w każdej chwili wycofać zgodę na otrzymywania newslettera, poprzez wysłanie wiadomości e-mai na adres: info@stacjafoodhall.pl.
 4. Celem uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, że POSbistro na gruncie niniejszego REGULAMINU wskazywane jest wyłącznie jako producent APLIKACJI Stacja Food Hall oraz podmiot wyłącznie uprawniony w tytułu praw autorskich do tej aplikacji. Tym samym POSbistro nie ponosi wobec KLIENTÓW ani PARTNERÓW żadnej odpowiedzialności na gruncie niniejszego REGULAMINU, w tym w związku z USŁUGAMI, UMOWĄ, OFERTĄ czy PROGRAMEM LOJALNOŚCIOWYM.
 5. Food Festival Sp. z o.o. uprawniona jest w każdym czasie dokonać zmiany REGULAMINU. Nowa treść REGULAMINU zostanie udostępnionia KLIENTOM na stronie internetowej www.StacjaFoodHall.pl
 6. REGULAMIN w nowym brzmieniu obowiązuje od dnia jego opublikowania na stronie internetowej wskazanej w ppkt. poprzednim, przy czym wiąże KLIENTA od chwili jego akceptacji. KLIENT przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że korzystanie z APLIKACJI Stacja Food Hall wymaga każdorazowo akceptacji REGULAMINU w aktualnym jego brzmieniu, to jest, że bez akceptacji zmian REGULAMINU nie będzie mógł korzystać z APLIKACJI Stacja Food Hall. W braku akceptacji zmian REGULAMINU KLIENT zobowiązany jest do odinstalowania APLIKACJI Stacja Food Hall ze swojego URZĄDZENIA.
 7. REGULAMIN obowiązuje od dnia 2019.10.01

Restauracje